REGULAMIN PŁATNOŚCI ONLINE

REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWEJ 

§ 1 definicje

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Organizator – firma LEVEL Pietrzak & Żontołw spółka jawna, Kanadyjska 50c, 32-087 Zielonki NIP: 5130236258, będąca Organizatorem ImprezyKlubie.
 2. Klub – klub „COCO Music Club”, znajdujący się pod adresem: ul. Szpitalna 38, 31-024 Kraków.
 3. Użytkownikkażda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.clubcoco.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.
 4. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.   
 5. System – system płatności online pod adresem internetowym https://www.clubcoco.pl/sylwester/  za pośrednictwem którego możliwy jest zakup Biletu na Imprezę.
 6. Impreza – impreza sylwestrowa odbywająca się w dniu 31.12.2021 od godz. 22:00 do godziny 06:00 w dniu 01.01.2022 w Klubie.  
 7. Regulamin regulamin  dostępny na stronie www.clubcoco.pl.
 8. Zasady – zbiór zasad obowiązujących w Klubie, dostępny na stronie www.clubcoco.pl, do których przestrzegania zobowiązuje się Użytkownik w momencie zakupu Biletu.
 9. Loża – miejsce siedzące w Klubie podczas Imprezy.
 10. Zasady rezerwacjizasady rezerwacji Loży na Imprezę, dostępne na stronie https://www.clubcoco.pl/sylwester/
 11. Dowód zakupu – wiadomość generowana automatycznie wysłana na adres e-mail Użytkownika po poprawnym dokonaniu płatności.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu.
 2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
 3. Przed zakupem Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 
 4. Organizator określa Zasady korzystania z Klubu. 
 5.  

§ 3 Instrukcja korzystania z serwisu

 1. Użytkownik chcący kupić Bilet na Imprezę za pośrednictwem Systemu musi kolejno:
  • wejść na stronę Systemu 
  • wybrać opcję „KUP BILET” 
  • na kolejnym etapie, w zależności od daty zakupu Biletu, ponownie wybrać opcję „KUP BILET” 
  • następnie dokonać płatności postępując zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie
 1. Użytkownik chcący kupić Loże na Imprezę za pośrednictwem Systemu musi kolejno:
  • wejść na stronę Systemu 
  • wybrać opcję „KUP LOŻE” 
  • wybrać Loże na podstawie graficznej wizualizacji dostępnych miejsc (każda loża posiada indywidualny numer, informację o ilości miejsc siedzących, cenie oraz dostępności)
  • na kolejnym etapie, w zależności od daty zakupu Biletu, ponownie wybrać opcję „KUP BILET” 
  • następnie dokonać płatności postępując zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie
 1. Dowodem zakupu Biletu jest wiadomość wygenerowana automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.  
 2. Organizator nie wysyła Biletów w formie papierowej ani elektronicznej.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępowych do konta oraz danych zamówienia.

§ 4 Wybór sposobu płatności 

 1. Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać w następujący sposób:
  • przelewem 
  • za pośrednictwem serwisu TPAY (regulamin serwisu dostępny na stronie: https://tpay.com/)
  • za pomocą karty kredytowej Visa lub Euro/Mastercard
 1. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet ponosi Użytkownik. 
 2. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora i w przypadku płatności:
 3. a) przelewem bankowym – płatność musi być dokonana nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia;
  b) kartą kredytową oraz za pomocą przelewu elektronicznego – płatność powinna być dokonana w czasie podanym podczas składania zamówienia
 4. Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora w określonym powyżej terminie powoduje anulowanie zamówienia zgodnie z postanowieniami § 5 pkt. 2 Regulaminu. 

§ 5 Zakończenie procesu zakupowego

 1. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Organizator jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
 • Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych
 • Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży
 • Bilet nie został opłacony w terminie określonym w §4 pkt 4 Regulaminu
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 6 Odwołanie imprezy oraz procedura reklamacyjna 

 1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami §6.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.clubcoco.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §6  powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora, aktualnych danych do przelewu bankowego, Dowodu Zakupu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o odwołaniu Imprezy.
 4. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu mailowego: info@clubcoco.pl lub w drodze listu poleconego przesłanego na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5.  

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Organizator.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, jego danych osobowych w celu realizacji dokonanej zakup Biletu lub Loży oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie sprzedaży Biletów oraz zajmujących się organizacją Imprez. Organizatora może także przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Imprezy np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnych i planowanych Imprezach, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.